Abonner på nyhetsbrev
Oppgi mailadresse for å motta vårt nyhetsbrev.
Prev
Next

Reisevilkår

• Let’s Travels Reisevilkår bygger på "Alminnelige vilkår for Pakkereiser", utarbeidet av Norsk Reiselivsforum (NRF) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO).

• Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i "Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1". Det vil si at reisen inneholder minst to av følgende elementer: transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere minst en overnatting.

• Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven ("Forskriftene"), og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

• Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter.

• Vilkårene regulerer forholdet mellom Let’s Travel og kunde.

1. Avtalens inngåelse
Betaling av reisen kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato.
Avtalen anses inngått ved betaling av depositum eller hele reisens pris innen forfallsdato.
Dersom det ikke kan dokumenteres at betaling av depositum eller hele reisens pris har funnet sted innen fristen, er Let’s Travel ikke bundet av bestillingen dersom pengene ikke er på vår konto dagen etter forfall.

1.1. Aldersgrense
Aldersgrense for bestilling er 18 år. Bestillere som er under 18 år må ha skriftlig fullmakt fra foresatte eller på annen måte godtgjøre deres samtykke.
Let’s Travel kan ikke påta seg ansvar dersom vi blir utsatt for forfalskning i denne forbindelse. De som bestiller på vegne av andre holdes ansvarlig for at eventuelle mindreårige i følget har nødvendig samtykke.

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling, bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene.
Forøvrig omfatter avtalen også Let’s Travels eventuelle individuelle betingelser.
Videre er opplysninger Let’s Travel har gitt i kataloger, prospekter, brosjyrer, på internett e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise.
Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.
Let’s Travel skal i informasjonsmaterialet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Avtalen omfatter også eventuelle tilleggsytelser til pakkereisen partene er blitt enige om.
Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i dens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

3. Reisens pris og betalingsvilkår

3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser Let’s Travel har samtykket lagt inn i pakkereisen.
Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten. Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. Prisen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom inngåelse av avtale og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller ved en devaluering/ revaluering av den norske kronen, samt valutaendringer.
Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. Den reisende må i tilfelle gi Let’s Travel beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager etter at varsel om prisforhøyelse er mottatt på hans eller hennes adresse.

3.2. Betalingsvilkår
Normal beregning av depositum er 10% av reisetilbud, men minimum 1.000,- kr. pr. person. Depositumet skal ikke overstige kr 1.500,- unntatt der Let’s Travel kan dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter. I slike unntakstilfeller kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet. Ved bestilling av gruppereiser vil depositum være pålydende 2.000,- kr. pr. person. Dette på grunn av de økonomiske forpliktelser som følger ved forhåndsreservering av flyseter i forbindelse med grupper. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Ved annet enn kontantbetaling skal fristen ikke settes kortere enn 6 dager, med mindre særlige grunner tilsier det. Er det ikke satt noen frist, skal depositumet innbetales senest 6 virkedager etter bestilling. Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Der reisens varighet, eller andre dokumenterbare og spesielle omstendigheter gjør det rimelig, kan likevel tidligere forfallsdato settes.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Let’s Travel kan tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3. Reisforsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom kan tegnes hos Let’s Travel. Dersom slik reiseforsikring ikke tegnes, er det nødvendig å medbringe Europeisk helsetrygdkort. Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

AVBESTILLING
Følgende regler gjelder, dersom det ikke er anført andre bestemmelser på Deres faktura.
Ved avbestilling av reiser etter endelig bekreftelse og innbetaling av depositum og eventuell avbestillingsforsikring, er dette tapt.
Ved avbestilling 60-46 dager før avreise kreves et gebyr på 75% av reisens pris. Ved avbestilling 45 dager før avreise er hele reisens pris tapt. Følgende gjelder, med mindre annet er anført på fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte reiser.
Dog kan større kanselleringsgebyrer være anført på fakturaen i tilfelle av forskuddsbetalinger eller betalinger ved hurtige utstedelser av fly/hotell eller annen service.
Det skal understrekes at flyreiser som oftest er forbundet med 100% kanselleringsgebyr.
Såfremt det innenfor et tidsrom på 14 dager før reisens påbegynnelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smittsomme sykdommer og andre hermed likestilte begivenheter kan reisen avbestilles vederlagsfritt. Det vil dog være en betingelse, at norske myndigheter (f.eks. Utenriksdepartementet) direkte fraråder reiser til det gjeldende området, og at begivenhetene er oppstått etter bestilling av reisen.

4.2. Innreisebestemmelser
Let’s Travel skal senest ved bestilling av reisen underrette kunden om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at den reisende må gi Let’s Travel de nødvendige opplysninger om sine egne passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. pkt 1. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte.
Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom Let’s Travel ikke selv er i stand til å innhente slike.

4.3. Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres reisearrangør om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reise og oppholdet.

4.4. Andre forhold
Let’s Travel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. Reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot Let’s Travel. Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1. Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Dersom kundens bestilling omfatter flere personer, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til antall deltakere, vil grunnlaget for slik rabatt eller avslag falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller.
Ved slik partiell avbestilling skal Let’s Travel refundere differansen mellom den avtalte/innbetalte pris og den pris som refererer seg til det nye deltakerantallet.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse - frivillig avbestillingsbeskyttelse
Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av Let’s Travels standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han eller hun plikter å underrette Let’s Travel om avbestillingen så snart som mulig etter at han/hun er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.
Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema DNR og Den norske lægeforening har utarbeidet, dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av Let’s Travel.
Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død.
Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jmf. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom, e.l. Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Kunden plikter å gi Let’s Travel beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er blitt kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.
Har kunden akseptert Let’s Travels egen avbestillingsbeskyttelse, skal Let’s Travel ved avbestilling i.hh.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 250,-. Billetter til teater, musicals, opera, fotball o.l. omfattes ikke av avbestillingsbeskyttelsen og refunderes ikke uansett avbestillingsgrunn.
Dersom bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.
Let’s Travel har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
Dette punktet i de generelle reisevilkår er ikke relevant for internasjonale reiser med rutefly.
Underforstått: Reisen kan under enhver omstendighet ikke overdras til andre.

5.5. Endring av bestillingen
Det henvises til Let’s Travels endrings- og avbestillingsregler for fyldig informasjon.

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

6.1. For få tilmeldte
Let’s Travel kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen.
Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager og skal uansett være like lang som den frist Let’s Travel har satt for kundens rett til avbestilling av reisen mot et administrasjonsgebyr.
For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2., men fristen for Let’s Travels kanselleringsrett og kundens avbestillingsrett skal uansett være like lange.
Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av Let’s Travel. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Let’s Travel plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
Let’s Travel kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom det kan godtgjøres at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor Let’s Travels kontroll og som det med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått. Videre som verken Let’s Travel selv eller noen Let’s Travel er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.
Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor Let’s Travels kontroll, plikter Let’s Travel å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom Let’s Travel kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.
Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke Let’s Travel ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Let’s Travel eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Let’s Travel plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter Let’s Travel å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Dersom Lets’Travel unnlater dette, og kunden må besørge hjemreisen selv, er Let’s Travel ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3.Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Let’s Travel kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.
Let’s Travel plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Let’s Travel skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av reisedokumentet. Vi forbeholder oss rett til å korrigere flytidene, dersom endringer inntreffer på et senere tidspunkt. Evt. endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig eller muntlig.

7. Partenes plikter

7.1. Let’s Travels plikter
Let’s Travel skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Let’s Travel i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Let’s Travel skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.
Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter Let’s Travel å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Let’t Travel rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter å gi Let’s Travel relevant informasjon som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning før gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser Let’s Travel har tatt inn i sin katalog eller på annen måte gjort kjent, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt. 9.
Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Let’s Travel har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.
Kunden plikter videre å rette seg etter Let’s Travels egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger Let’s Travel gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.
Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Let’s Travel.
Let’s Travel har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir Let’s Travel rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Let’s Travel har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å overholde Let’s Travels eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden.
Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Let’s Travel ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.
Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement Let’s Travel har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

8. Mangler

8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres, og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi Let’s Travel beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen tre dager.
Kunden har da rett til full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3. Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise derom Let’s Travel kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal Let’s Travel tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er da kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Sydhavsreiser verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.
Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt. 9 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
a) Avhjelp:
Kunden kan kreve at Let’s Travel avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.
b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de
rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når Let’s Travel ikke har vært i stand til dette.
c) Heving:
Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.hh.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne
bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement.
d) Erstatning:
Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter som måtte følge av mangelen i.hh.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikke-økonomisk tap («godtgjørelse») dersom mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe.
Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig særlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos Let’s Travel eller direkte fra transportøren. Uansett om Let’s Travel er erstatningspliktig i.hh.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.
Følgende forhold anses normalt ikke som mangel etter bestemmelsene i dette punkt:
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av Let’s Travel, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingende forhold, dersom forholdene kunden klager på må anses å være «vanlige» på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold Let’s Travel ikke hadde eller burde ha kjennskap til.
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Let’s Travels kontroll, eller som avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal normalt ikke betraktes som «påregnelige avvik», men kan forekomme i visse deler av verden. Let’s Travel kan i slike tilfeller kompensere med å benytte overnattingsalternativer som holder lik standard.
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Let’s Travel eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Reklamasjonsfrister
Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8a) - d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til Let’s Travel senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

10. Tvistebehandling
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

11. Ikrafttredelse
Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.10 1997 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.10 1990.

12. Begrenset ansvar
Der hvor transporten går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap er også Let’s Travels ansvar begrenset tilsvarende.

13. Pakkereiselovens omfang
Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg de rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om Pakkereiser av 1.10 1997.

14. Forbehold om endringer og feil
Let’s Travel tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i prislister, prospekter, kataloger og på internett etter at disse er trykket og/eller publisert. Det tas også forbehold om eventuelle skrivefeil/trykkfeil.

15. Ansvarlig reisearrangør
Ansvarlig arrangør er: Let’s Travel, Ulefossveien4 3730 Skien. Tlf: 35 900 900, fax: 35 900 914.

16. Reisegarantifondet
Let’s Travel stiller til enhver tid den lovbestemte garanti til Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf: 51 84 47 20, fax: 51 84 47 20.

Let's Travel AS, Ulefossveien 4, 3730 Skien.
Åpningstider: 08.00 - 16.00 man-fredag.
Tlf 35 900 900. e-post: info@letstravel.no
Se også www.blixentours.no
Travelmarket Interactive